กอปศ. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น การปฏิรูปการศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการศึกษา และเพื่อทำข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ด้าน ผมคิดว่าถ้าประเทศเราขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกด้าน ประเทศสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้อย่างนานอน ในเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญสามารถตามศักยภาพของตน มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง และสังคม ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ ที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อคนไทย ชาติไทยที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบแล้วว่า ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ระบุถึงสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไข ด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้ กฎหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม “ซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนในสังคมเป็นสำคัญ จึงจำเป็นจะต้องมีการวางระบบ ระเบียบกติกาด้านการศึกษาใหม่ หรือปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมไทยให้มากที่สุด จึงให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการศึกษา จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนในทุกเรื่อง เราต้องร่วมเดินทางไปด้วยกัน และกำหนดทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน การปฏิรูปการศึกษาจึงจะสำเร็จ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนาการศึกษา ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ จัดทำแนวทาง ยุทธศาสตร์ กลไก ขับเคลื่อนการศึกษาไปพร้อมกันทั้งในเรื่อง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ วิชาการ และเรื่องทั่วไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา อันจะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาของชาติบรรลุผลสำเร็จต่อไป

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นในแนวทางหรือรูปแบบการขับเคลื่อน รวมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่งที่ดีงาม และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่เกือบ 7 เดือนแล้วเพื่อทำภารกิจที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ ซึ่งท่านที่เข้าร่วมประชุมจะได้ติดตามจ่าวการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานที่จะส่งผลต่อประชาชนในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่สำคัญคือ เรื่องกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะเสร็จโดยเร็ว

 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและสามารถนำผลการดำเนินงานดังกล่าว ใช้ในการพัฒนาการศึกษาชาติในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จึงควรมีการระดมความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องการศึกษาทุกภาคสวนในสังคม ร่วมคิด ร่วมทำ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมสนับสนุนการฏิรูปการศึกษากับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดทำการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการศึกษา ประกอบด้วยประเด็น เด็กเล็ก ครูอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานด้านการศึกษา การศึกษาเอกชน อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา เพื่อทำข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ

มีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจำนวน 600 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมครู ผู้ปกครอง หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด แรงงาน สภาครู องค์กรวิชาชีพ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น