PEA เปิดต้นแบบสมาร์ทไมโครกริดแห่งแรกของประเทศไทย

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ PEA กล่าวว่า PEA ได้เปิดต้นแบบสมาร์ทไมโครกริดแห่งแรกของประเทศไทย (The First Smart Microgrid Site of Thailand) ตาม “โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมาก และสายจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล” ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ นายถาวร เกียรติไชยากร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง สวทช.ภาคเหนือ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน พร้อมด้วย รองผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมงาน

โดย PEA ได้สนับสนุนสถาบันวิจัยฯ ภายในประเทศ ในการติดตั้งระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Smart Microgrid)ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจริยะสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิตในชุมชน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยั่งยืนทางด้านพลังงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ทัดเทียมในเมือง ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขอนามัยและการรักษาพยาบาล ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรักษาป่าต้นน้ำ และให้ประชาชนหันกลับมาทำงานในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ

ที่มาภาพและข้อมูล : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น