‘พิริยาลัย’ รับมอบ ห้องสมุดอาเซียน

โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ รับมอบห้องสมุดอาเซียน พร้อมสื่ออุปกรณ์ต่างๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในโครงการ ASEAN ROOM
เมื่อวันที่ผ่านมา ที่หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน พร้อมสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้คัดเลือกโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ ASEAN ROOM หรือ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัด ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
สำหรับโครงการ ASEAN ROOM นั้นได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ และในปีนี้ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และได้จัดสร้างห้องสมุดและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 14 จังหวัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ก็เป็นหนึ่งใน 14 จังหวัดซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียน ในการปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น