ลำพูนเดินหน้าล้อมคอก ป้องกันค้ามนุษย์แรงงาน


จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริมให้ นายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวได้รับรู้และเข้าใจในข้อระเบียบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนายจ้างและประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติต่อลูกจ้าง ไม่ให้เกิดพฤติกรรมการสุ่มเสี่ยงกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์กฎหมาย และข้อระเบียบอันเกี่ยวกับประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ โดยมี อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว ประมาณ 150 คน เข้าอบรม
นางสาวอัญณิการ์ นิศาภากร แรงงานจังหวัดลำพูนกล่าวว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนและสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จึงได้บูรณาการร่วมกัน จัดทำโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว และการสร้างการรับรู้ให้กับภาคีเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนายจ้างและประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติต่อลูกจ้าง ไม่ให้เกิดพฤติกรรมการสุ่มเสี่ยงกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยแรงงานเหล่านี้ จะต้องได้รับการคุ้มครอง ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
ปัจจุบันจังหวัดลำพูนมีสถานประกอบกิจการจำนวน 1,913 แห่ง แรงงานในระบบทั้งสิ้น 76,978 คน โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจำนวน 90 แห่ง มีแรงงาน 42,925 คน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ จำนวน 16 แห่ง มีแรงงาน 6,173 คน และตั้งอยู่ในพื้นที่โดยทั่วไปในจังหวัดลำพูน จำนวน 1,825 แห่ง มีแรงงาน 27,880 คน มีการใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง 15 – 18 ปี 179 คน แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในจังหวัดลำพูน จำนวน 13,119 คนนอกจากนี้ มีแรงงานนอกระบบ จำนวน 164,700 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น