โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน (ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อลดต้นทุนการปลูกลำไย / ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยเคมีสั่งตัด) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อ.เมืองลำพูน) ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น