กองบัญชาการกองทัพไทย ดึงทุกภาคส่วนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว

กองบัญชาการกองทัพไทย ดึงทุกภาคส่วนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง พร้อมมอบผ้าห่ม
กันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านปงใต้ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการทหารพัฒนา
เป็นประธานในโครงการร่วมกันทำฝายชะลอน้ำประชารัฐ โดยมี นายปวิณ
ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีอภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาว
ให้กับราษฎรในพื้นที่ บ้านปงใต้ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 600 ผืน
และแจกจ่ายน้ำดื่มสำหรับให้ประชาชนไว้อุปโภคบริโภค
ผู้บัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มีการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว โดยได้มีการประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนตามความเป็นจริงและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง หากพื้นที่จุดใดมีความเดือดร้อนด้านภัยหนาว น้ำท่วม ภัยแล้ง โคลนถล่ม แผ่นดินไหว สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่อยู่ทุกส่วนของภูมิภาค
สำหรับโครงการสร้างฝายประชารัฐ นั้น เป็นร่วมมือร่วมใจกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ซึ่งการสร้างฝายจะช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยฝายที่ก่อสร้างนี้ มีขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สามารถจุน้ำได้จำนวน 35,000 ลูกบาศก์เมตร จากเดิมที่ฝายชะลอน้ำเดิมเกิดพังทลาย ทำให้ห้วงฤดูแล้งในพื้นที่แห่งนี้ ขาดแคลนน้ำในการผลิตประปาหมู่บ้าน ประชาชนขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค ซึ่งพื้นที่บ้านปง อำเภอหางดง มีพื้นที่ทางเกษตรรวมกว่า 500 ไร่ โดยในช่วงฤดูฝนของทุกปี จะประสบเหตุน้ำหลากมาท่วมบ้านเรือนประชาชนซ้ำซาก รวมทั้งไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ จึงได้สร้างฝายใหม่ขึ้นมาให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจน ยังสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น