สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมูเซอหลังเมือง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในการนี้ รศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จ ขณะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทีมแพทย์ และหน่วยทันตกรรมพระราชทานออกให้บริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น