ประชาชนโหวตรัฐช่วย ควบคุมราคาสินค้าแพง


นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 3 ปี (2557-2560) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการสำรวจครั้งที่ 3 พบว่า 5 อันดับปัญหาที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลชุดนี้แก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ อันดับ 1 ควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภคไม่ให้มีราคาแพง 63.6% อันดับ 2 แก้ปัญหายาเสพติด 40.3% อันดับ 3 แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 37.5% อันดับ 4 แก้ไขปัญหาหนี้สิน 29.3% และอันดับ 5 ปรับขึ้นค่าแรงให้เพียงพอกับค่าครองชีพ 23.1%
ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงาน/นโยบายของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาควบคุม ดูแล และแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐควรมีการทำงานเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนการรับทราบของประชาชนที่มีเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา มีกว่า 90% ของประชาชนที่ทำการสำรวจรับทราบเป็นอย่างดี และกว่า 50% มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด โดยให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของรัฐบาลที่ 7.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น