ร.ร.ยุพราชวิทยาลัยจัดงานครบรอบ “112 ปี แห่งการพระราชทานนาม”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ .เวลา 9.00 น.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะ
กรรมการกองทุนยุพราช 100 ปี สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน /คณะครูและบุคลากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมจัดงาน ครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นาย ณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมอดีตผู้อำกนวยการ อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน จำนวนมาก

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน
ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กล่าวว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2449 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองมณฑลพายัพ และทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนหลวงสอนหนังสือไทย /ประจำเมืองนครเชียงใหม่ ที่วัดเจดีย์หลวง ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพายัพ ดังปรากฏในลิลิตพายัพ ความว่า

 

“ครั้นรุ่งขึ้น พระองค์ทรงรัถยานขับรี่สู่ที่ตั้งโรงเรียน อ่านเขียนหนังสือ /เล่าบ่นตามกำหนดหมดทั้งเลขวิทยา ราชา
ทอดพระเนตร เสร็จผันพักตร์เสด็จโดยสู่อาวาสเจดีย์หลวง” ในการเสด็จประพาสมณฑลพายัพครั้งนั้น ทรงทราบฝ่าละอองพระบาทว่า โรงเรียนหลวงสอนหนังสือไทยจัดสร้างยังไม่เสร็จ เพราะขาดเงินทุน พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม /พระราชทานเงินจำนวน 500 บาท สมทบกับเงินที่ข้าราชบริพาร ข้าราชการ พ่อค้าคหบดี ร่วมกันบริจาคในการสร้างโรงเรียน และได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า “ยุพราชวิทยาลัย” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้

ปัจจุบันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน) มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 3,660 คน ข้าราชการครูจำนวน 171 คน จัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรู้และมีทักษะการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถศึกษาต่อและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ มีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคม สนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ความว่า “ข้า ไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ /ซื่อสัตย์ และมีอุปนิสัยใจคอดี”

 

ในโอกาส ครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับองค์กรภาคี
ทุกฝ่าย จัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 113 รูป , พิธีถวายสักการะ บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6, พิธีสืบ ชะตาหลวง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, นิทรรศการ YRC Language Festival , การแข่งขันทักษะ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ของ นักเรียน, พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบ สมทบทุนสร้างอาคารเรียน 111 ปี อีกด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น