ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof.Nyo ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof.Nyo ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น