ขอคำแนะนำการดำเนินงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานสภาอุตสาหกรรมตาก และพิษณุโลก เกษตรจังหวัดตาก และผู้แทนเกษตรกรจากลำปาง เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอและขอคำแนะนำการดำเนินงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น