“มะเขือแจ้” รับฯตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาวการดำเนินงาน PCC

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายนฤทธิ์ มณีทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะฯ ในการเข้าตรวจเยี่ยม ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว

พร้อมทั้งร่วมรับฟังผลการดำเนินงานข้อเสนอการดำเนินงาน PCC (PCC: Primary Care Cluster) ซึ่งเป็นระบบบริการที่มีทีมหมอครอบครัว ดูแลประชาชนในจำนวน 10,000 คนต่อหนึ่งทีม มอบหมายพื้นที่ในการดูแลที่ชัดเจน โดยในรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ.2559 ในหมวดเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุข ระบุให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมประชาชนทุกคนทุกครอบครัว เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการดูแลร่วมกันในกลุ่มสหวิชาชีพ สามารถบริหารจัดการให้เกิดการ หมุนเวียนของทรัพยากรภายในกลุ่มเครือข่ายให้ดำเนินการดูแลประชากรที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย PCC ของกระทรวง ฯ สำเร็จเป็นรูปธรรมและขอให้ดำเนินการต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลสำเร็จของเป้าหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น