ประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบของที่ระลึกขอบคุณผู้แทน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มาร่วมประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น