ขนส่งเชียงใหม่ เปิดรับจองคิวอบรมภาคทฤษฎีขอรับใบขับขี่ใหม่ทางอินเตอร์เน็ต

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละวันเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้องผ่านการอบรมจำนวน ๕ ชั่วโมงเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงเปิดให้บริการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้า สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ebookingหรือ www.dlt.go.th/site/chiangmai หัวข้อ “จองคิวอบรม การขอใบอนุญาตขับรถ”สมัครลงทะเบียนเพื่อจองคิวอบรมล่วงหน้าโดยใช้เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ชื่อ – สกุลเมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เลือกหลักสูตรอบรมและวันที่ต้องการอบรมหลังจากจองคิวนัดหมายเรียบร้อยแล้วจะได้รับหมายเลข Ticket ID รวมถึงข้อมูลสถานที่ ห้องอบรม และเวลาขอให้ติดต่อตามสถานที่ วันและเวลานัดหมาย พร้อมแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่อายุไม่เกิน ๑ เดือน เพื่อขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเข้ารับการอบรมจำนวน ๕ ชั่วโมง จากนั้นจึงทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-Examเมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบข้อเขียน จึงทดสอบขับรถเมื่อผ่านการทดสอบขับรถก็ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถพร้อมถ่ายรูป รับใบอนุญาตขับรถได้เลยทันทีใช้ระยะเวลาดำเนินการอบรมและทดสอบ ๒ วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร.๐๕๓-๒๗๐๔๑๐ และ ๐๘๙-๔๓๘- ๓๒๓๘ขั้นตอนการจองห้องอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถ

1. เปิดจองคิวสำหรับผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตขับรถ – ใบอนุญาตขับรถใหม่ – ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว และ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปีและขาดเกิน 3 ปี)

2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการจองท่านควรจด หมายเลข Ticket ID และ หมายเลขจองที่ เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในวันที่มาอบรมและทดสอบ

3. ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 07.45 น.เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรมมิฉะนั้นระบบจะตัดสิทธิ์การจอง

4. ท่านสามารถจองได้แค่ 1 ครั้งภายในวันดังกล่าว กรุณาติดต่อสำนักงานขนส่งนั้นๆที่ท่านได้ทำการจองเท่านั้น

5. ถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่การอบรมให้ไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งอบรม โดยอนุญาตให้แก้ไขก่อนล่วงหน้า 2 วัน ของวันที่ทำการจอง

6. ขั้นตอนการดำเนินการใช้เวลา 2 วันทำการกรณีขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (ขาดเกิน 1 ปี  และขาดเกิน 3 ปี) – วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ,อบรมจำนวน 5 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียนทดสอบข้อเขียนผ่านจองคิวขับรถยนต์ (กรณีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปีไม่ต้องทดสอบขับรถ) – วันที่ 2 ทดสอบขับรถ , รับใบอนุญาตขับรถ(สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)กรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปี) – วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ,อบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียนทดสอบข้อเขียนผ่านรับใบอนุญาตขับรถในวันดังกล่าว – วันที่ 2 ทดสอบขับรถ สำหรับท่านที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี,รับใบอนุญาตขับรถ (สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)

เอกสารประกอบการดำเนินการ  

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ข้อมูลในบัตรและรูปหน้าในบัตร ต้องชัดเจน)

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่ง มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด(มีที่อยู่และตราประทับสถานสถานพยาบาลให้ชัดเจน) สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถใหม่และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี / ขาดเกิน 3 ปีและใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี)

3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ถ้ามี)

หมายเหตุ  –โปรดแต่งกายสุภาพ ในวันที่นัดอบรม กรุณางดใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ  -กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที หากไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ และต้องทำการจองคิวใหม่
* หมายเหตุ ( ยกเว้นกำหนดการทดสอบข้อเขียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละสำนักงานฯ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!