“ติดตาม ประเมินผล การอบรมสัมมนาเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร ปีการศึกษา 2560”

อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมและสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ติดตาม ประเมินผล การอบรมสัมมนาเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร ปีการศึกษา 2560” เพื่อประเมินและวิเคราะห์หลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทิพย์กิติกร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น