นักศึกษา มทร.ล้านนา จัด นิทรรศการ “กั๊น” ครั้งที่ 3

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ “กั๊น” ครั้งที่ 3 นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารทุกชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ถาวร ฟั่นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่ววันที่ 25 ธันวาคม 2560ที่ผ่านมา

 

อาจารย์ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ หัวหน้าหลักสูตรออกแบบสื่อสาร กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการว่า “กั๊น” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารทุกชั้นปี ซึ่งศึกษาด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อมัตติมีเดีย งานออกแบบนิเทศศิลป์ งานแอนนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติ ออกแบบเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อสิ่งพิมพ์ ถ่ายภาพ โฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาฯ การจัดนิทรรศการดังกล่าวจึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ จากการเรียนทั้งหมดมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายในราคานักศึกษา โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดชึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น