ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น