นศ.ฟิสิกส์ มช.รับรางวัล Best poster award 2017

นายสุรพงษ์ ปัญญาทา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Poster Award 2017 ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Structural Development and Crystallization Kinetics of Bismuth Germanate Glass Embedded with Bi2GeO5 Crystals Prepared by Incorporation Method” ในงานประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Advanced Electromaterials (ICAE 2017) เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ เมือง Jeju ประเทศเกาหลีใต้

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษาและพัฒนาด้านแก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกบิสมัทเจอร์เมเนตที่มีผลึกของ Bi2GeO5 จากระบบ BiO1.5-GeO2-BO1.5 โดยการนำกระบวนการอินคอร์ปอเรชัน (Incorporation method) มาช่วยในการปรับปรุงการเตรียมแก้วเซรามิก ทดแทนวิธีการแบบดั้งเดิม (Conventional method) เนื่องจากทำให้ได้องค์ประกอบของผลึก Bi2GeO5 แบบเฟสเดียวและช่วยพัฒนาการเติบโตผลึกของแก้วในระบบ BiO1.5-GeO2-BO1.5 จากหนึ่งมิติ (One-dimensional growth of crystals) ไปสู่สามมิติ (Three-dimensional growth of crystals) ได้สำเร็จ โดยอาศัยโมเดลทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ทางความร้อนที่มีอัตราการให้ความร้อนที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลทำให้แก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมได้มีสมบัติที่ดีขึ้น และจะสามารถพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์เป็นวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงต่อไปได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น