ตลาดข้าวเปลือกเชียงใหม่ แนวโน้มตลาดสดใส

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รายงาน สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ปีการผลิต 2560 /61ว่า แหล่งผลิตที่สำคัญ อำเภอแม่อาย พื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกเหนียว 37,546ไร่ ผลผลิต 40,343ตัน อำเภอฝางพื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกเหนียว 27,876 ไร่ ผลผลิต29,490 ตัน

สำหรับอำเภอพร้าว มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกเหนียว 20,579 ไร่ ผลผลิต 22,112ตัน พื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกจ้าว 12317 ไร่ ผลผลิต3,578 ตัน อำเภอดอยสะเก็ด พื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกเหนียว27445 ไร่ ผลผลิต 29,490 ตัน อำเภอสันกำแพง พื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกเหนียว 37527ไร่ ผลผลิต 40,323ตัน อำเภอแม่วาง พื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกจ้าว 6,950ไร่ ผลผลิต 2,019 ตัน อำเภออมก๋อย พื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกจ้าว15,230ไร่ ผลผลิต 4,424 ตัน

อำเภอแม่แจ่ม พื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกจ้าว 41,412 ไร่ ผลผลิต12,029ตัน อำเภอกัลยาณิวัฒนา พื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกจ้าว 10,075 ไร่ ผลผลิต 2,926 ตัน และอำเภออื่นๆ พื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกจ้าว 3,638ไร่ ผลผลิต 2,193ตัน พื้นที่ปลูกข้าวเปลือกเหนียว13,960ไร่ ผลผลิต9,083 ตัน รวมพื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกจ้าว 35,980 ไร่ ผลผลิต 48,853 ตันรวมพื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลือกเหนียว 329,176 ไร่ ผลผลิต 250,236 ตัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น