ชูเวียงกุมกาม ดูดนักท่องเที่ยว

สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ปีใหม่ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม” เพื่อส่งเสริมให้โบราณสถานที่เก่าแก่ของเชียงใหม่เป็นที่รู้จัก และหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กิจกรรม “กิจกรรมปีใหม่ท่องเที่ยวเวียงกุมกาม” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกามให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกามต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชนและหน่วยงานราชการรวมทั้งสิ้น 200 คน ที่ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามและโบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ , สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการเวียงกุมกาม โดยจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งโบราณสถานที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้ง ยังเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ชมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น