แม่ฮ่องสอน จ่อให้สถานะต่างด้าว 30,000 ราย

จ.แม่ฮ่องสอน เร่งให้สถานะต่างด้าวที่ยังตกค้าง เหลืออยู่อีก 30,000 คน พร้อมสั่งห้ามข้าราช การ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดกรอง เรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียนว่าข้าราชการหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียกรับเงินกับบุคคลต่างด้าว จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยการไล่ออกสถานเดียวและดำเนินคดีอีกด้วย

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.61 ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ. เปิดการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรเอกชน และอาสาสมัคร เพื่อพิจารณาให้สัญชาติไทยและการกำหนดสถานะบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

ผวจ.กล่าวว่า จ.แม่ฮ่องสอน มีบุคคลที่มีคุณสมบัติได้สัญชาติไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด่าว ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 ซึ่งตามประกาศดังกล่าว จ.แม่ฮ่องสอน มีบุคคลที่อยู่ในข่ายการขอสถานะต่างด้าว จำนวน 30,000 คน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา สำนักทะเบียนอำเภอแต่ละแห่ง ได้พยายามเร่งรัดการลงรายการสัญชาติไทย มาอย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล 32 องค์กร รับคำร้องและพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา จนสามารถลงรายการสัญชาติไทยได้ จำนวน 3,777 คน แต่เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับข้อจำกัดเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีจำนวนน้อย จึงทำให้มีผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิจาณาอีกกว่า 20,000 คน เพื่อให้การเร่งรัด การพิจารณากำหนดสถานะและการลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลตามกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการพิจารณาให้สัญชาติไทยและการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายขึ้น โดยคัดเลือกข้าราชการครู พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย และ อ.แม่ลาน้อย จำนวน 100 คน เข้ามาช่วยเหลือทางราชการ ในการสนับสนุนช่วยเหลือนายทะเบียนอำเภอ ในการคัดกรองคุณสมบัติของบุคคล รวมทั้งให้คำแนะนำในการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ จะทำให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น

โดยกำหนดให้การคัดกรองให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.61 สิ่งสำคัญห้ามข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดกรองเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียนว่าข้าราชการหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเรียกรับเงินกับบุคคลต่างด้าว จะดำเนินการขัดเด็ดขาด โดยการไล่ออกสถานเดียวและดำเนินคดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น