อบจ.เชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาค กองทุน10บาทลดความเหลื่อมล้ำสู่เชียงใหม่4.0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาค “กองทุน 10 บาท”
กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 ณ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาค “กองทุน 10 บาท”
กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาค “กองทุน 10 บาท” กองทุนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 มกราคม 2561 โดยมีช่องทางการบริจาคดังนี้
1.โรงเรียน สถานศึกษา หน่วงงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี กองทุน
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 501-099988-93 ภายในงานปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โอกาสเชียงใหม่ 4.0 ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 509 โทรสาร 053-998360 E-mail: chiangmai.go.th
นิราศ เวียงพิงค์…เรียบเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น