ตั้งเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ทัพหน้าเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตร


“รมว.กฤษฏา” ลงนามตั้งเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอทัพหน้าเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตร และ ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ระดับจังหวัดขึ้นมา 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ โดยคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด หรือChief of Operation มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างการรับรู้และบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นเอกภาพ และพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ที่จะเป็นปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และพิจารณาดำเนินการป้องกัน ควบคุมและแก้ไข รวมถึงการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในเขตจังหวัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ส่วนคณะทำงานชุดที่ 2 คือ คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ หรือ Operation Team ขึ้นมาสนับสนุนการทำงานอีกชุดหนึ่ง โดยมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งในระดับกรมและที่อยู่ในเขตจังหวัดทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
“การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับภูมิภาคทั้ง 2 ชุด โดยมอบหมายให้เกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานประจำจังหวัด (chief of operation) โดยมีส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกหน่วยทุกสังกัดเป็นกรรมการเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ (agenda) และ 2. การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ (area-based) ส่วนงานตามภารกิจปกติ (function) จะดำเนินการไปตามภารกิจของแต่ละหน่วย โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ประจำจังหวัดหรือกรรมการจังหวัดเช่นเดิม ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ส่วนภูมิภาคได้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในระดับจังหวัดมีความเป็นเอกภาพ เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วน และมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น” นายกฤษฏา กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น