มช.อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ ให้แก่บัณฑิตทุกคนได้ทราบ รวมถึงการแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ทั้งในวันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งระบุให้ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศกำเนิด

ทั้งนี้ ได้มีผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบางรายยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตแต่งกายในพิธีตามเพศสภาวะที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อให้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 เป็นไปตามความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเนื้อหา ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยันหลักการที่ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศกำเนิด โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายฯ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

2.ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิดและประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถร้องขอต่อมหาวิทยาลัยได้ โดย

2.1 ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่คณะตามแบบฟอร์มคำขอทั่วไป ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยให้ผู้ปกครอง ลงลายมือชื่อรับทราบด้วย และให้คณะกลั่นกรองในเบื้องต้นเป็นรายกรณี โดยมีการสืบข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ของผู้เสนอขอแต่ละรายว่า ได้ปฏิบัติตนหรือแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด เพื่อประกอบคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย

2.2 ให้คณะรวบรวมข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

3.คำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยตามข้อ 2 ให้เป็นที่สิ้นสุด

4.ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาวะ หรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น