สพม.34 สอบแข่งขันวิชาการระดับ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ/รับ – ส่งข้อสอบ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน คณะกรรมการตรวจข้อสอบ จำนวน 100 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 และการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเวทีระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2544 และพ.ศ. 2552

โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าสอบ จำนวน 1,251 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. จำนวน 36 ห้องสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่ในการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น