โพลล์เผยประชาชนอยากให้มีรัฐฯ มาจากการเลือกตั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนอยากให้เศรษฐกิจดี ตามด้วยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และต้องการสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ

แม่โจ้โพลล์ ภายใต้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 537 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2560 ในหัวข้อ “ของขวัญปีใหม่ 2561 ของชาวเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามชาวเชียงใหม่เกี่ยวกับการใช้จ่าย กิจกรรม และของขวัญที่อยากได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สรุปได้ดังนี้

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คิดว่าจะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พบว่า ส่วนใหญ่ คิดว่าจะใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 35.26) รองลงมาได้แก่ ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 27.99) ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 19.59) และมากกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 17.16) ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินที่คิดว่าจะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 43.74 คิดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สินค้าต่างๆ มีราคาสูงขึ้น จึงต้องเตรียมเงินสำหรับใช้จ่ายมากขึ้น ร้อยละ 29.16 คิดว่าจะใช้จ่ายลดลง เนื่องจาก เศรษฐกิจไม่ดี จึงต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 27.10 คิดว่าจะใช้จ่ายเท่าเดิม เนื่องจาก มีการวางแผนการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า

เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงกิจกรรมที่คิดว่าจะทำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจะฉลอง (ปาร์ตี้) กับเพื่อน ครอบครัว หรือญาติพี่น้อง (ร้อยละ 64.80) รองลงมาได้แก่ สวดมนต์ข้ามคืน หรือการทำบุญต่างๆ (ร้อยละ 43.58) ท่องเที่ยว (ร้อยละ 40.60) รับประทานอาหารตามร้านอาหารทั่วไป (ร้อยละ 35.38) และ ซื้อของในโอกาสเทศกาลปีใหม่ (ร้อยละ 29.98) ตามลำดับ

โดยเมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงสิ่งที่คิดว่าจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 พบว่า อันดับแรก คือ กระเช้าของขวัญสำเร็จรูป (ร้อยละ 41.71) และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ร้อยละ 41.71) รองลงมาได้แก่ อาหารหรือเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ (ร้อยละ 37.62) เครื่องใช้ภายในบ้าน (ร้อยละ 32.59) สินค้าเกษตรทั่วไป เช่น ผลไม้ (ร้อยละ 29.98) สินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ผลไม้ปลอดสารเคมี (ร้อยละ 8.75) และ อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ (ร้อยละ 4.47) ตามลำดับ

ทั้งนี้เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงสิ่งที่อยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 มากที่สุดจากรัฐบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากได้เศรษฐกิจที่ดี (ร้อยละ 34.06) รองลงมาได้แก่ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย (ร้อยละ 32.60) สวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (ร้อยละ 13.14) การบริหารประเทศที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ (ร้อยละ 6.08) การลดการเก็บภาษีต่างๆ ลง (ร้อยละ 4.14) ความสามัคคีของคนในชาติ และความสงบของบ้านเมือง (ร้อยละ 3.89) การลดค่าครองชีพของประชาชน (ร้อยละ 3.65) และวันหยุดเพิ่มเติมจากรัฐบาล (ร้อยละ 2.44) ตามลำดับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!