17-19 มกราคม 2561 ขนส่งเชียงใหม่อบรมใบขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดรับสมัครและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถทำหน้าที่ผู้ขับรถ, นายตรวจ,ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือนมกราคม 2561ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(แม่เหียะ) ผู้สนใจให้ยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนโดยกำหนดอบรมและทดสอบในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะได้เปิดให้บริการสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ทั่วไทยตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.2522 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30น. – 09.30 น. จากนั้นจึงทดสอบสายตาบอดสีทดสอบปฏิกิริยามือเท้า แล้วจึงเริ่มอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น.วันรุ่งขึ้นจึงสอบข้อเขียน E-Exam 50 ข้อ ต้องสอบได้ 45 ข้อ จึงถือว่าสอบผ่านจากนั้นจึงสอบภาคปฏิบัติ ( สอบขับรถ ) ทั้งนี้ ในส่วนของการทดสอบขับรถยนต์ จะใช้การสอบแบบ E-Driving เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทดสอบขับรถจำนวน 3 ท่า หากไม่ผ่านท่าใดให้มาสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่านหลังจากนั้น 3 วันและเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจึงชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมถ่ายรูป ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 205 บาท สำหรับรถยนต์ชั่วคราว 305 บาท สำหรับ

ผู้ประสงค์จะต่ออายุใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี ต้องอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยยื่นเรื่องก่อนอบรม 30 นาที แบ่งเป็น 4 รอบ เวลา 09.00 น., 10.30 น., 13.30 น. และ 15.00 น.จากนั้นจึงสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม พร้อมถ่ายรูปรับใบขับขี่ได้เลยสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0-5327- 0410 และ 08-1721- 7999

แอ๊ด NV [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น