ลดพื้นที่นา -ปลูกข้าวโพด เพิ่มทางเลือกสร้างรายได้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวว่า จากแผนในการเชิญชวนชาวนาให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 เพื่อลดรอบการทำนาปรังปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น ตามความต้องการของเกษตรกร และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 มุ่งเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้า จะส่งผลให้ผลผลิตอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม
สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วม 37,495 ราย พื้นที่ 317,371.75 ไร่ จากเป้าหมาย 450,000 ไร่ คิดเป็น 70.53 % และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เป้าหมายพื้นที่ 700,000 ไร่ เกษตรกร47,000 ราย ปัจจุบัน มีผู้ร่วมโครงการ 610,236.31 ไร่ รวม 84,069 ราย คิดเป็น 87.11% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ได้กำหนดให้ชาวนาที่จะร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็น เกษตรกรทำนาปี มาก่อน ตลอดจนการกำหนดช่วงวันปลูกให้ไม่เกินกลางเดือนมกราคม เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงผสมเกสร ซึ่งจะส่งผลให้การติดเมล็ดต่ำ และอาจเจอสภาพฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้มีปัญหาคุณภาพผลผลิตได้

นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีทางเลือกอื่นๆ อีกในการทำการเกษตร ทั้งการเข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาล หรือ การเลือกปลูกพืชอายุสั้นอื่นๆ เพราะปริมาณน้ำไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับการปลูกพืชในฤดูแล้งนี้ ซึ่งน่ายินดีที่มีการขยายพื้นที่ปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม และชาวนาที่เคยเข้าร่วมโครงการในปีที่แล้วยังชักชวนให้เพื่อนบ้านมาร่วมโครงการ ทำให้ผลผลผลิตในฤดูกาลไม่ล้นตลาด ราคาอ ยู่ในเกณฑ์ที่เป็นธรรม น่าพอใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น