โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2017

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จัด กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ“วัฒโนทัยฯ ก้าวไกล THAILAND 4.0” “วัฒโนทัยฯ รวมพลังสรรค์สร้างนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ล้ำหน้าวิชาการ สื่อสารภาษาศาสตร์และงานศิลป์” โดยมีนายอุทัย  ขัติยศ  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ป
 นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  กล่าวว่า   งานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเอง   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน สู่ชุมชน   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้เล็งเห็นผลสำเร็จในการจัดการศึกษาขอโรงเรียนในปีการศึกษา  2560
กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย 1. การแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการของครูและนักเรียน โดยจัดแสดงทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภายใต้ชื่องาน  “ วัฒโนทัย ฯ ก้าวไกล  THAILAND  4.0”   “ วัฒโนทัยฯ รวมพลังสรรค์สร้างนวัตกรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา  ล้ำหน้าวิชาการ  สื่อสารภาษาศาสตร์และงานศิลป์”
– กิจกรรม “วัฒโนทัยฯ รวมพลังสรรค์สร้างนวัตกรรม” เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรม “ล้ำหน้าวิชาการ”  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

– กิจกรรม “สื่อสารภาษาศาสาตร์”  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่  1 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่  2
 – กิจกรรม “น้อมนำศาสตร์พระราชา  สื่อสารงานศิลป์”  เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  งานอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมทั้งการเปิดโลกศึกษาต่อและอาชีพโดยงานแนะแนว

– กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตรท้องถิ่น กาดมั่วคัวฮอม เป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ทั้งนี้โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่เยาวชนต้องมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อพัฒนาประเทศตามนโยบาย  THAILAND  4.0 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น