การรับฟังความคิดเห็นโครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอแม่ริม นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นงานสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม พร้อมด้วยนายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจสำนักสำรวจและออกแบบ ผู้แทนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

ตามที่คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับหน่วยงานด้านการคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจร โดยเล็งเห็นความสำคัญที่ควรจะมีเส้นทางที่จะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107 และถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ซึ่งจะเป็นถนนที่ช่วยเชื่อมเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ ถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม มีจุดเริ่มต้นโครงการจากบริเวณถนนทางหลวงชนบท สาย ชม 3029 (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ตัดผ่านถนนสาย ทล.121 (วงแหวนรอบนอก) ตัดผ่านถนนสาย ทล.1260 ผ่านพื้นที่ว่าง สวนผลไม้ บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน เชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ทล.1414 เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดโครงการวันที่ 2 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลา 270 วัน

สำหรับการดำเนินงานด้านการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2561 และครั้งที่ 3 การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น