วิทยาลัยโปลิฯ นำร่องมอบคนละ10 บาท สมทบกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมกันแถลงผลความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ “กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 (กองทุน 10 บาท) โดยการแถลงครั้งนี้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “กองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือเด็กชายขอบ (กองทุน 10 บาท) พร้อมระดมเงินสมทบทุนจากบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งคณะผู้บริหาร บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา กว่า 4,000 คน ได้บริจาคเงินอย่างน้อยคนละ 10 บาท เพื่อสมทบกองทุนดังกล่าวด้วย
นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงวิกฤตคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาพรวมของประเทศและพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดตั้งภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 99 องค์กร 26 ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปฏิรูป การศึกษาเชียงใหม่ โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานประสานงาน การดำเนินการ (สำนักเลขานุการ ภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) และที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานร่าง แผนยุทศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี
จังหวัดเชียงใหม่โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) เมื่อวันที่1 มกราคม พ.ศ.2559 โดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผน ในนามภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาการจัดตั้งกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เป็นโครงการในแผนยุทศาสตร์การปฏิรูป การศึกษาเชียงใหม่ และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้จัดตั้งกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ภายในปี 2561
หลักการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ได้แก่ 1.การศึกษาตลอดชีวิตของคนเชียงใหม่ , 2.พื้นที่ทั้งจังหวัดเป็นฐานการปฏิรูป , 3. คนเชียงใหม่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ , 4.กระจายอำนาจการบริหารและงบประมาณสู่หน่วยงานปฏิบัติ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อการบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
…..ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา…..
1.ทุนการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ใช้เป็นทุนการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ
2.ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนและสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษาและสำหรับผู้ที่เรียนจบแล้วที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบสัมมาชีพ
3.สนับสนุนบุคลากรสื่อการเรียน สนับสนุนบุคลากรสื่อการเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบให้สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์การเรียนรู้ที่ขาดแคนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลไม่มีศักยภาพที่จะจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่นได้
…..สนับสนุนโครงการในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่…..
1.การจัดตั้งและพัฒนาการสภาการศึกษาอำเภอ พื้นที่ระดับอำเภอที่หน่วยงานทางการศึกษาผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่สวนราชการภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนร่วมมือดูแลเด็กเยาวชนประชาชนให้มีโอกาสในการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้สภาการศึกษาอำเภอองค์กรแห่งความร่วมมือทางการศึกษา
2.พัฒนาและสนับสนุนเชิดชูเกียรติบุคคล ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ ครูและผู้บริหารที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงนักเรียนมีคุณภาพอย่างรักร้ายโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนมีความยากลำบาก
3.หมู่บ้านหรือชุมชนที่จัด ภูมิทัศน์ทางสังคม สนับสนุนเชิดชูเกียรติหมู่บ้านหรือชุมชนที่ร่วมมือกันดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดจากอบายมุขสิ่งเสพติดคุ้มครองและมีสวัสดิการทางสังคม
4.ศูนย์การเรียนรู้สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนและเชิดชูเกียรติศูนย์การเรียนรู้และสถานประกอบการของคนเอกชนที่ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาและประชาชนไปเรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
5.โครงการกิจกรรมอื่นในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สนับสนุนการดำเนินโครงการกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษากำหนด
…..การวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่…..
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
…..การบริหารจัดการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่…..
สนับสนุนปัจจัยการบริหารและการจัดการองค์กรภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการบริหารภาคี คณะทำงานต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
…..วิธีการและลักษณะกองทุน…..
ขอรับบริจาคสนับสนุนจากคนเชียงใหม่ทุกทุกคน คนละ 10 บาทต่อปีหรือผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพิ่มเติมเงินที่ได้รับการบริจาคจะนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทุกปีตามระเบียบภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาว่าด้วยกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ.2560
…..การดำเนินงานปี 2561…..
เปิดรับบริจาคเพื่อระดมกองทุนวันที่ 1- 31 มกราคม 2561 สำหรับช่องทางการบริจาค สามารถบริจาคที่ศูนย์รับบริจาค หน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , บริจาคโดย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาท่าแพ ชื่อบัญชีกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เลขที่บัญชี 5010999889 , 3.บริจาคในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 3โอกาสเชียงใหม่ 4.0 วันที่ 30 หรือ 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
…..การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์…..
จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2561 ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนและแบบคำขอรับทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็น