สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมแบ่งปันความรักให้น้อง จัดกิจกรรมวันเด็ก

ประจำปี 2561 ณ บ้านห้วยปูหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับธนาคารออมสิน
สาขาหนองหอย, ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีหางดง, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม่, ธนาคารอิสลาม สาขาหางดง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ และสาขาสันกำแพง, โรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ เชียงใหม่, ร้านเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน ปี 2” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้แก่เยาวชน ณ บ้านห้วยปูหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน ปี 2” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ บ้านห้วยปูหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและการเดินทางยากลำบาก ส่งผลให้เด็กๆ ในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในสถานที่อื่นๆ สำนักงานพัฒนาพิงคนครจึงเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งจากการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับแก่เยาวชนให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กและเป็นจิตสำนึกที่ดีต่อไปในอนาคต
ผ่านกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน” ปี 2 โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน
สาขาหนองหอย, ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีหางดง, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม่, ธนาคารอิสลาม สาขาหางดง, ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ และสาขาสันกำแพง, โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ
เชียงใหม่, ร้านเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
กิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน ปี 2” ที่จัดขึ้น มีเด็ก ๆ ในพื้นที่บ้านห้วยปูหลวง
ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่กว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุขกับเยาวชน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้น
ในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้ เป็นการมอบความสุขที่เงินก็ไม่สามารถหาซื้อได้ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้รับของขวัญชิ้นใหม่ ความสุขที่ได้ลิ้มลองรสชาติใหม่จากแฮมเบอร์เกอร์เป็นครั้งแรก และความสุขง่ายๆ จากมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น