นำผลผลิตร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดโรค ประจำปี2560

กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชุมชนห้วยเกี่ยง เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำผลผลิตร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดโรค ประจำปี2560 ซึ่งภายในงานมีชุมชนต่างๆทั้ง 19 ชุมชน นำผลผลิตคุณภาพปลอดสาร และพืชผักเกษตรอินทรีย์ของพี่น้องชุมชนร่วมจำหน่ายได้รับความสนใจกันอย่างมาก ณ ลานด้านหน้าสำนักงาน ทม.แม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น