ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลไม้ไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้เกษตกร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยในการวางแผน กำกับ พัฒนาและบริหารจัดการผลผลิตตามฤดูกาล

นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชื่องโยงเครือข่ายผลผลิตไม้ผล เพื่อพัฒนาทางด้านการเกษตรเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยในการวางแผน กำกับ พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ตามฤดูกาล และเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ พ.ศ. 2550

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาผลไม้ทั้งระบบครอบคลุมทั้งระยะสั้น คือการป้องกันแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลไม้ตมฤดูกาล และในระยะยาว คือ การพัฒนาผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553-2557 และฉบับที่ พ.ศ. 2558-2562 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การสัมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผลผลิตไม้ผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กร เป็นการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิเคราะห์ ทบทวน และร่วมกันปรับปรุงการดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้ไทยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2562 ประกอบด้วย การบริหารจัดการผลผลิต การบริหารจัดการการตลาด การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาองค์กรและเกษตรกร และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ซึ่งจะทำให้สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉลี่ยของราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่าย เอกชน สมาคม และผู้ประกอบการ เข้าร่วม 80 คน หลังการสัมมนาฯ คาดว่า จะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนา และการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดผลไม้มีประสิทธิภาพ และยังทำให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น