กระตุ้นสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต) พื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยกลไกลการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหาร (Food Cluster) เป็นการที่กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร และสถาบันที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้ ตลอดจน ทรัพยากรต่าง ๆ ระหว่างกันอย่างครบวงจรเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) จาก การลดต้นทุน ลดการสูญเสีย หรือการเพิ่มยอดขาย และการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่ม Cluster มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสิ่ง ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อเสริม สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศไทยให้มีความได้เปรียบทางการค้า และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนิน

“โครงการกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยง เครือข่ายคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต) พื้นที่จังหวัดเชียงราย” ภายใต้ โครงการ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเชื่อมโยง และเพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคตในการพัฒนาศักยภาพหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต จึงเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับฟังชี้แจงรายละเอียดโครงการในงาน”กิจกรรมระดมความคิดต่อ ยอดการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” พร้อมทั้งสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08:30 – 16:00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ ในการพัฒนาศักยภาพ หรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อสร้างความ เข้มแข็งของต้นน้ำ กลางน้ า และปลายน้ำ (Value Chain) น าไปสู่การสร้างฐานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต จำนวน 20 วิสาหกิจ สาขาเป้าหมาย สาขาแปรรูปอาหารแห่งอนาคต

ซึ่งระยะเวลาการด าเนินการโครงการ 7 เดือน โดยมีแผนประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม และการประเมินตนเองรายกิจการ เพื่อนำไปสู่ การเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ โดยลดการสูญเสียลง ลดต้นทุน และเพิ่มยอดขาย จากการให้คำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การร่วมแสดงสินค้า จำหน่ายสินค้า หรือ Business matching ภายใน งาน Lanna expo 2018 เป็นต้น กิจกรรมการพัฒนาให้มีนวัตกรรมด้านการผลิต และกระบวนการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้แนวทาง นวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง กิจกรรมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มจากการการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน กิจกรรมดูงานองค์กรตัวอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือ การเพิ่มผลิตภาพ โดยการลดการสูญเสียลงลดต้นทุน มูลค่ายอดขาย เพิ่มโอกาสทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้า พร้อมกับศึกษาดูงานองค์กรตัวอย่าง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตโดยตรง แนวทางนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง การร่วมงานสัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น