ลำพูนเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการตลาดประชารัฐ

จังหวัดลำพูน เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่องโดยแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาด Chief Market Office (CMO)เพื่อให้การบริหารจัดการตลาดมีความชัดเจนและมีการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารับระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีส่วนราชการจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐของจังหวัดลำพูน ทั้งหมด 8 แห่ง และพิจารณาคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ (Best Practice) เพื่อเสนอให้เป็นกิจกรรมในปฏิทิน และขอใช้ตราสัญลักษณ์ โลโก้ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดลำพูน เปิดรับลงทะเบียนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครางการรวมทั้งสิ้น 982 ราย โดยประสานรวบรวมข้อมูลจำนวนตลาดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนแผงค้าทั้งหมด จำนวนแผงค้าที่ขยายได้ ค่าธรรมเนียม วัน เวลา สถานที่จำหน่าย จากหน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบตลาดแต่ละประเภท รวม 46 ตลาด 997 แผงค้าขายที่ขยายเพิ่มได้ ซึ่งเพียงพอกับจำนวนผู้ลงทะเบียน และตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดเปิดตลาดพร้อมกัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าร่วมจำหน่ายในวันเปิดงานรวม 318 ราย มียอดจำหน่าย ณ วันเปิดตลาด รวม 1 ล้าน 8 หมื่นกว่าบาท ผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน ปัจจุบันมีการพิจารณาจัดสรรแผงค้าขายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้ว รวม 868 ราย จากจำนวน 982 ราย คงเหลือ 114 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ค้าขายและการกำหนดสถานที่จำหน่ายของตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade และตลาดประชารัฐตลาดต้องชม จำนวนรายได้จากการจำหน่ายตั้งแต่เปิดตลาดรวม 3 ล้าน 3 แสนกว่าบาท ข้อมูลถึงวันที่ 3 มกราคม 2561โดยแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาด Chief Market Office (CMO)เพื่อให้การบริหารจัดการตลาดมีความชัดเจนและมีการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ (Best Practice) เพื่อเสนอให้เป็นกิจกรรมในปฏิทิน และขอใช้ตราสัญลักษณ์ โลโก้ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาเสนอตลาดต้องชมบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง เข้าสู่ปฏิทินท่องเที่ยวระดับประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!