สพม.34 เปิดอบรม (Boot Camp) รุ่นที่ 13

วันที่ 15 ม.ค.61 สพม.เขต 34 ดำเนินการอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13 โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-2 กุ.พ.61 ณ ห้องประชุม เอื้องสายส่องแสง ตึกสำนักดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดยความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (British Council) เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดอบรมผ่านมาแล้ว จำนวน 12  รุ่น สถานที่คือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ บัดนี้  ท่าน รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ต้องรับช่วงต่อในการพัฒนาครู จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สพม.เขต 34 ร่วมกับศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ตั้งแต่รุ่นที่ 13 – รุ่นที่ 20 และโครงการการอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน (Follow Up)

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ 2. เพื่อพัฒนายกระดับภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากร สำหรับกลุ่ม Master Trainer ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบ Communicative Approach ได้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและแนวทางการปรับปรุง

สำหรับรูปแบบที่สำคัญของการฝึกอบรม Boot Camp มี 5 ด้าน คือ 1) เป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 2) มีการสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ 3) มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา 4) ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ 5) มีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยใช้การสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching)

นอกจากนี้ หลักสูตรการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ และการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ “จากพระราชกระแสฯ … สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ” ซึ่งครูผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถสะสมใช้เป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมและมาตรฐานการพัฒนา เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้อีกด้วย

ในการอบรมรุ่นที่ 13 นี้  มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมจำนวน 41 คน เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 26 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 15 คน วิทยากรเจ้าของภาษาจากสถาบันบริติช เคานซิล จำนวน 2 คน  และวิทยากรไทย จำนวน 3 คน

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กล่าวว่า ตามที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกไร้พรม แดน คนทั้งโลกใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกัน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ รวมทั้งด้านการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ย O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้นยังต่ำว่า ร้อยละ 50 และภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน การแข่งขันต่าง ๆ ต้องใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นการใช้นวัตกรรมก็เชื่อมโยงกับภาษาอังกฤษ

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแบบ  Communicative Approach และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความยินดีอย่างยิ่ง ในการประสานความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในการจัดสถานที่ฝึกอบรมและอำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้รับใช้ในด้านการศึกษาเพื่อท้องถิ่นต่อไป

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปทมรัตน์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ว่าที่ ร.ต.ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผอ.ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอง ผอ.สพม.เขต 34 ผอ.กลุ่ม  คณะศึกษานิเทศก์ สพฐ. คณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 – 6 และ สพป.ลำพูน เขต 1 – 2 ร่วมพิธีเปิดงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น