คัดเลือกผลิตภัณฑ์ หนุนสินค้าอินทรีย์

พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ อ.เมืองลำพูน ประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นสินค้าอินทรีย์ในระดับอำเภอ และส่งเสริมด้านด้านการตลาด หวังยกระดับศักยภาพทั้งตัวผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้เป็นสินค้าอินทรีย์ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 7/2561

ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน ผู้แทน ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานระดับอำเภอ

ทั้งนี้ อำเภอเมืองลำพูน ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าอินทรีย์ เข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 7 ชนิดสินค้า โดยคณะกรรมการฯ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และด้านความพร้อมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. กุหลาบเพื่อการทำชาสมุนไพร 2.น้ำมันสกัดรำข้าว โดยคุณพลเชฎฐ์ สินสุวรรณ 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้ง อ.เมืองลำพูน 4.ข้าวมะลิ 105 โดยคุณจิรฐา สุระสัก 5.ไข่อารมณ์ดี โดยคุณจำปี ปาระสัก ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว สำนักงานฯ จะเชิญเข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน และคัดเลือกส่งเสริมพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ยกระดับศักยภาพทั้งตัวผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ให้ได้รับโอกาสในการส่งเสริมด้านองค์ความรู้การผลิต การจัดการ การตลาดสินค้าอินทรีย์ต่อไป นางเฟื่องฟ้า กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น