ส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดแพร่

นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรีจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่จัดขึ้น ณ บ้านวงศ์บุรี อำเภอเมืองแพร่

นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรีจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดถึงพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรี เพื่อสร้างคนดี สังคมดี ด้วยมิติวัฒนธรรม ด้วยพลังของผู้นำสตรีจากทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มผู้นำสตรีจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำสตรีจังหวัดแพร่มีองค์ความรู้การส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดแพร่ต่อไป

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทไทย สตรีไทยและสตรีชาวแพร่ และมารยาทบนโต๊ะอาหาร, การแบ่งกลุ่มตามฐานความรู้ต่างๆ อาทิ อาหารพื้นเมือง การแต่งกาย การนุ่งซิ่น การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การแต่งหน้า การทำผมออกงานอย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง และกิจกรรมการออกงานสังคม งานขันโตก“แม่ญิงเมียงแป้ นุ่งซิ่น กิ๋นข้าวแลง” ซึ่งจะมีการแสดงแบบผ้าพื้นเมือง ผ้าไทย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม(ซอ) และรำวงย้อนยุคร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น