เชียงใหม่เตรียมพร้อมสู่ เมืองแห่งการเกษตร 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร กระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีต่อยอดการผลิต เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเกษตร 4.0

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนรองรับการทำเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเกษตรของตนเอง เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ในยุคของไทยแลนด์ 4.0 สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมในด้านการเกษตรและการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุด ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยแก่การเพาะปลูกพืชพันธุ์อันหลากหลาย ทำให้การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ผลผลิตดีและสามารถส่งออกได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในปัจจุบันเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ หันมาทำการเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ด้วยรูปแบบการเพาะปลูกแบบใหม่ๆ แล้วนำไปต่อยอดสร้างรายได้เกิดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว สามารถดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จำนวนมาก ทำให้ยอด GDP Growth ด้านเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นการยกระดับให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น smart City ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่ดีที่สุดในภูมิภาค

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการให้เกิดการเรียนรู้และแนวคิดใหม่ๆแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ในการเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน ที่กำลังก้าวเข้าสู่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2561 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น