จากผู้รับฯ กลายเป็นผู้ให้ สังคมสดใส อบอุ่นใจ ทำดีเพื่อสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน โดย น.ส.จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อเสริมพลังครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 61 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 227 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ การสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียง ใหม่

ซึ่งกิจกรรมเป็นการเข้ารับฟังสภาพปัญหาสังคม และการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ในการดูแลผู้สูงอายุและเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมุ่งหวังให้ผู้รับการฝึกอบรมได้พบเห็น และสัมผัสการทำความดีต่อผู้อื่นเชิงประจักษ์ นำสู่การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การมีส่วนร่วม การทำประโยชน์เพื่อสังคม ตระหนักถึงความรักความผูกพันต่อบุคคลในครอบครัว และรู้หน้าที่พลเมืองในการทำความดีเพื่อประเทศชาติ ซึ่งจะมีการสรุปบทเรียนและกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก แก่ผู้ใช้บริการในศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำพูน ในวันที่ 19 ม.ค.61 โดยสภาเด็กและเยาวชน จ.ลำพูน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น