วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียจัด”งานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 13 “

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัด “งานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 13 ” เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านอาชีวศึกษา ทางวิชาการ ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบ ช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษารางวัลพระราชทาน เกียรติบัตร อาจารย์ นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและศิษย์เก่าดีเด่น และกล่าวให้โอวาท โดยมีอาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดการศึกษานั้นมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกในทางที่ดี ทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดงานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้ นอกจากเราจะได้ร่วมชื่นชมกับผลงานของครูและนักศึกษา ที่นำมาแสดงแล้ว ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของวิทยาลัย 2 คน ที่ได้สร้างผลงาน และสั่งสมความดี เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับปวช. และปวส. อันเป็นเกียรติยศสูงสุดของตนเอง และครอบครัวในปีนี้

และได้ทราบว่าทางวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานรางวัลอันเป็นเกียรติยศสูงสุดนี้ทุกปีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี รวมจำนวนนักศึกษา 9 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อันเป็นผลงานที่ปรากฏชัดว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยล้วนแล้ว มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลา 22 ปี ที่ดำเนินกิจการมาวิทยาลัยได้สั่งสมผลงาน คุณความดีต่อเนื่องกันมา และได้สร้างนักปฏิบัติการทางวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ มีความสามารถ ออกมาทำงานให้กับสังคมเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เช่นศิษย์เก่าดีเด่นที่มารับรางวัลในวันนี้ จากหลากหลายสาขาอาชีพ แสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ของสังคม
งานเอเชียนิทัศน์ในวันนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้เรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครองและชุมชนที่มากขึ้น ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี อันจักส่งผลให้เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่น ไว้ใจในวิทยาลัย และที่สำคัญ คือ การเกิดความรู้สึกร่วมกันภาคภูมิใจในผลงานของบุตรหลาน และพร้อมจะนำบุตรหลานมาศึกษา ที่วิทยาลัยแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นผมขอแสดงความยินดีกับคุณครู นักศึกษา และศิษย์เก่าของวิทยาลัยที่ได้สร้างชื่อเสียง ผลงาน จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวันนี้

อาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดงานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 13 เนื่องในวันครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ในการนี้ได้จัดพิธีอัญเชิญรางวัลเกียรติยศแก่นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 2 คน คือ น.ส.แสงเงิน สึ่งสุข นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ น.ส.ธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดงานงานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 13 เพื่อสรุปผลงานวิชาการ วิชาชีพ ของวิทยาลัยฯ โดยมีการประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สร้างคุณประโยชน์ และได้รับรางวัลเกียรติยศ สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ในระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัดตลอดปีการศึกษา 2560 รวมทั้ง งานเอเชียนิทัศน์ จะนำเสนอผลงานด้านอาชีวศึกษา ผลงานทางวิชาการ-นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา อาจารย์ทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การโรงแรมและการท่องเที่ยว และธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งในพิธีภายในงานยังได้มีการจัดอบรมทักษะทางด้านวิชาชีพ อบรมหลักสูตรระยะสั้น รวมถึงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพอันหลากหลาย
และมีการแข่งขันหลายประเภท คือ 1. มินิคอนเสิร์ต น้องเอื้องฟ้าเชียงใหม่ ไหทองคำ , การประกวดวงดนตรีสตริง, การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยรางวัลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา2. นิทรรศการศิลปะ Art & Craft3. รวมทั้งมีกิจกรรมข่วงคนเมืองจากโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อาทิ เขียนพัด/ ดุนโลหะ/ โคมดาว ฯลฯ 4. กิจกรรม 108 อาชีพ และเปิดให้บริการตัดผม ฟรี!! จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ การจัดงานในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนการจัดงานทุกหน่วยงาน, นักเรียนจากทุกโรงเรียนที่ร่วมชมงาน รวมทั้งเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล และแข่งขันดนตรี การอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานลานพญาสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ฯลฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น