รัฐบาลพร้อมจ่ายเงิน อุดหนุนชดเชยรายได้ การผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 60

จากกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อขยายพื้นที่ การผลิตข้าวให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ โดยมีเป้าหมาย 77 จังหวัด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 (2560) จำนวน 300,000 ไร่ ปีที่ 2 (2561) จำนวน 300,000 ไร่ ปีที่ 3 (2562) จำนวน 400,000 ไร่ รวม 3 ปี 1,000,000 ไร่ โดยเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวระบบอินทรีย์ที่ทำให้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้น ของการผลิตระบบอินทรีย์ โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินอุดหนุนตามข้อกำหนด มาตรฐานข้าวอินทรีย์
โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ว่า ในเร็วๆ นี้กรมการข้าว จะส่งทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น สำหรับงวดเงินงบอุดหนุนครั้งที่ 1 จำนวน 69.161 ล้านบาท พื้นที่ 34,580.35 ไร่ เกษตรกร 186 กลุ่ม จำนวน 4,009 ราย ในพื้นที่ 16 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดและภาคใต้ 1 จังหวัด ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของ โครงการฯ ต่อไป
นายอนันต์ กล่าวต่อว่า ส่วนเกษตรกรที่ยังเหลือบางส่วนกำลังนำเสนอต่อสำนักงบประมาณพิจารณาจำนวน 115 กลุ่ม เกษตรกร 2,532 ราย ในพื้นที่ 26,436.75 ไร่ เป็นเงิน 52.873 ล้านบาท และอีกบางส่วนกำลังดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป คาดว่าจะสามารถดำเนินการเรียบร้อยได้ทั้งหมดภายในเร็วๆ นี้
อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินโครงการในปี 2561 ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว โดยมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม โครงการจำนวน 52 จังหวัด เกษตรกร 1,946 กลุ่ม จำนวน 45,607 ราย พื้นที่ 487,105.80 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่มากกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 300,000 ไร่ โดยขั้นตอนต่อไปศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวจะดำเนินการกลั่นกรองข้อมูล เอกสารต่างๆให้ ถูกตอ้งตามเงื่อนไขโครงการและนำเสนอ chief of Operation จังหวัดเห็นชอบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้เงื่อนไข โครงการของปี 2561 ที่สำคัญได้แก่ พื้นที่ของเกษตรกรจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง มีทะเบียนเกษตรกร เป็น สมาชิก ธ.ก.ส. พื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวอินทรีย์ และเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ คาดว่า จะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมีนาคม 2561 นายอนันต์ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น