การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รุ่นที่ 1

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP(รุ่นที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 15(จังหวัดเชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน) ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ ห้องสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายวุฒิชัย ไชยกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักวิชาการฯ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการอบรมฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP 30 คน คณะทำงานฯ/วิทยากรโรงเรียน OTOP /เครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด 6 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด 4 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์OTOP การบรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น