นำเบี้ยประกัน ลดหย่อนภาษี

คปภ.สนับสนุนให้ประชาชนทำประกันสุขภาพจากบริษัทประกันภัยมากขึ้น พร้อมแจงประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้เลย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำประกันสุขภาพจากบริษัทประกันภัยมากขึ้น โดยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้นั้น ต่อมากรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2560 โดยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทนั้น

ด้วยปรากฏตามที่มีการเสนอข่าวว่ามีบริษัทประกันภัยบางบริษัทกล่าวอ้างกับผู้เอาประกันภัยว่า การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยสุขภาพต้องขออนุมัติจากสำนักงาน คปภ. ก่อน เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้สำนักงาน คปภ. ขอเรียนว่า ไม่เป็นความจริง จึงขอชี้แจงว่า ผู้มีเงินได้ที่จะยื่นยกเว้นภาษีตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้ กรณีปีภาษี 2560 ผู้มีเงินได้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองจากบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษี

ในส่วนของปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทสามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพากร โดยผู้มีเงินได้ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษี เพียงแต่แจ้งความประสงค์การนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีตามแบบฟอร์มที่ได้รับจากบริษัท ก็สามารถดำเนินการยื่นภาษีได้เลย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

ร่วมแสดงความคิดเห็น