สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 52

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราช ทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 แก่บัณฑิตมหาวิทยา  ลัยเชียงใหม่ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. และภาคบ่ายเวลาประมาณ 13.00 น. ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 7,053 คน จาก 21 คณะ 1 วิทยา ลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย คือ ปริญญาเอก 167 คน ปริญญาโท 1,361 คน ระดับปริญญาตรี 5,525 คน

ภาคเช้า 3,474 คน ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ 426 คน ,คณะเศรษฐศาสตร์ 463 คน ,คณะสถาปัตยกรรมศา สตร์ 83 คน ,คณะสังคมศาสตร์ 197 คน ,คณะสัตวแพทยศาสตร์ 71 คน ,คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 คน ,คณะอุตสาหกรรมเกษตร 279 คน ,คณะการสื่อสารมวลชน 187 คน ,คณะเกษตรศาสตร์ 450 คน ,คณะทันตแพทยศา สตร์ 142 คน ,คณะเทคนิคการแพทย์ 280 คน ,คณะนิติศาสตร์ 211 คน ,คณะบริหารธุรกิจ 587 คน และบัณฑิตวิทยาลัย 87 คน

ภาคบ่าย 3,579 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 263 คน ,คณะแพทยศาสตร์ 294 คน ,คณะเภสัชศาสตร์ 150 คน ,คณะมนุษยศาสตร์ 504 คน ,คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 284 คน ,คณะวิจิตรศิลป์ 292 คน, คณะวิทยาศาสตร์ 687 คน ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ 808 คน ,วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี 297 คน

ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 660 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 781 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 143 คน เหรียญเงิน จำนวน 517 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น