ม.เทคโนโลยราชมงคลล้านนา ต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคลำปางเพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคลำปางเพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 Flagship ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น