สปสช. มอบของขวัญปีใหม่แก่คนไทย ให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่และลำไส้ตรง  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care:LTC)

วันที่ 23 ม.ค.2561 ที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นพ.สรกิจ ภาคีชีพ ผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สปสช.ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  มีหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดย สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมประชากรทั้งสิ้น 5,881,289 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 4,076,949 คน

โดยในปี 2561 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น ได้แก่ สิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง วัคซีนป้อง กันมะเร็งปากมดลูก และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care:LTC)

  1. สิทธิประโยชน์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care:LTC) ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา สปสช.จึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care:LTC) โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้านติดเตียง) จะได้รับบริการด้านสาธาร ณสุขที่เชื่อมโยงกับบริการทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยมี อปท.เป็นหลักในการบริหารจัด การให้เกิดการดูแลระยะยาวเชิงรุกที่บ้านหรือที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริการในพื้นที่  โดย สปสช. จ่ายเงินเหมาจ่าย จำนวน 5,000 บาท ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อปี  ให้กับ อปท. ที่มีความพร้อมและแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงาน

ในพื้นที่ดำเนินงานของสปสช. เขต 1 เชียงใหม่ มี อปท.เข้าร่วมดำเนินงาน จำนวน 141 แห่ง มีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 14,754 ราย

  1. สิทธิประโยชน์มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปัจจุบันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆในคนไทยและอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้ ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรก พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชัดเจน สปสช.จึงเพิ่มบริการให้ประชาชนอายุ 50 – 70 ปี และกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ให้ได้รับการคัดกรองและได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม โดยดำเนินการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดสรรงบประมาณตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำนวน 2.28 บาท ต่อผู้มีสิทธิ (111,257,160 บาท)
  2. สิทธิประโยชน์ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สปสช. ได้ขยายสิทธิประโยชน์การให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2560 ของกรมควบคุมโรค ในกลุ่มสตรี โดยการฉีดวัค ซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) โดยมีกำหนดระยะเวลาการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1 และเข็มที่ 2 (ห่างจากฉีดเข็มที่ 1  6 เดือน) ประจำปีการศึกษาที่ 2 ของเด็กนักเรียนชั้น ป.5  โดยทาง รพ.จะดำเนินการไปฉีดวัคซีนให้เด็กตามกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน ที่ รพ.รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ดำเนินงานของ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ได้เริ่มต้นขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถโทรเข้าสายด่วน สปสช. ได้ที่เบอร์ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล การให้คำแนะนำและวิธีใช้สิทธิอย่างถูกต้อง การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการประสานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา ฝากติดตามรายการสุขถ้วนหน้า กับหลักประกันสุขภาพ ทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 น. ถึง 12.00 น. ทางคลื่นวิทยุ สวท. เชียงใหม่  FM 93.25 MHz

 

นายโยธิน ซองเหล็กนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!