ลำพูน ขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 25 ม.ค.2561 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จ.ลำพูน โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตร จ.ลำพูน พร้อมกรรมการและเลขานุการ นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประชุมตามวาระ พร้อมมีการแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และแจ้งผลการประกวดวิสาหกิตชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด /เขต และประเทศ ประจำปี 2560 พร้อมการจัดงาน ” วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018″ ระหว่างวันที่ 22 – 25 ก.พ.2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

สำหรับในการแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย รวม 974 วิสาหกิจชุมชน แยกเป็นกลุ่มการผลิตสินค้า 16 กลุ่ม ด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร 265 วิสาหกิจชุมชนมากที่สุด และด้านอื่นๆ น้อยที่สุด คือด้านสิ่งประดิษฐ์จากโลหะ จำนวน 1 วิสาหกิจชุมชน และแจ้งงบประมาณ/โครงการ ประจำปี 2561 ที่ดำเนินการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 โครงการ /9 กิจกรรม งบประมาณรวม 240,900 บาท ดำเนินการใน 8 อำเภอ

ทั้งนี้ได้แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.2561 และท้ายสุดทุกหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมประชุม ได้นำเสนอผลการส่งเสริมวิสาหกิจชุม ชน ในรอบปีที่ผ่าน รวม 18 หน่วยงานภาคี เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อวางแผนการดำเนินการในปี 2561 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น