สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จัดอวยพรคล้ายวันเกิดให้แก่สมาชิกที่เกิดเดือนมกราคม ในการประชุมครั้งที่ 7/2560-61

กฤตพร ธนธีรานันท์ นากนกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จัดอวยพรคล้ายวันเกิดให้แก่สมาชิกที่เกิดเดือนมกราคม ในการประชุมครั้งที่ 7/2560-61 เพื่อแถลงสถานะการเงิน และสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมเพียง ที่ครัวเจ๊พัชร ย่านครองช่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น